menuankieta

Uczniu/Uczennico, gdzie spędziłeś/łaś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
Acer for Education
http://www.saferinternet.pl/pl/co-to-jest-dbi
http://www.spmiedzyborz.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,42,57
http://www.radosnaszkola.men.gov.pl
 • Odwiedziło nas: 95364 osób
 • Do końca roku: 132 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!! dni

56-513 Międzybórz

ul. Wrocławska 6 A

Tel: / Fax:(62) 785-60-12

e-mail: spm8@poczta.onet.pl

Czwartek, 2014-08-21

Imieniny:

Franciszka, Kazimiery

Projekt edukacyjny "Wulgaryzmom mówimy nie"

Jesteś tu: » Strona główna » Profilaktyka » Projekt edukacyjny "Wulgaryzmom mówimy nie"

PROGRAM EDUKACYJNY

realizowany w ramach programu profilaktycznego szkoły w roku szkolnym 2012/2013


„ WULGARYZMOM MÓWIMY NIE – DBAMY O KULTURĘ JĘZYKA ”

 

 

Cel główny:

 

Uświadomienie całej społeczności szkolnej potrzeby dbania o kulturę języka i właściwej komunikacji interpersonalnej.

 

Cele szczegółowe

 

 • Wyjaśnienie znaczenia słowa „wulgaryzm”.
 • Stopniowe, systematyczne eliminowanie wulgaryzmów z życia szkolnego.
 • Stwierdzenie szkodliwości używania „brzydkich słów” w języku potocznym i literackim.
 • Wzrost wiedzy i świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli na temat wulgaryzmów.
 • Zmniejszenie zjawiska występowania wulgaryzmów w klasie, szkole i poza nią.
 • Nauczyciele w ramach WDN wzbogacają swój warsztat pracy.
 • Szkoła w opinii uczniów i rodziców uważana jest za szkołę dbającą o prawidłowy rozwój ucznia.

 

      Sposób realizacji

Program realizowany będzie:

 • na godzinach wychowawczych,
 • na zajęciach w ramach przedmiotów,
 • na zajęciach pozalekcyjnych,
 • na spotkaniach klasowych z uczniami i rodzicami,
 • podczas festynów, rajdów i imprez ogólnoszkolnych,

 

 

 

Metody pracy

 • Pogadanki, dyskusje, prelekcje, scenki, psychodramy, projekcje filmów tematycznych.
 • Wycieczki tematyczne, wyjazdy do kina, teatru.
 • Prace plastyczne, artystyczne, literackie.
 • Ankiety

 

Spodziewane efekty:

Po zajęciach uczeń:

 • Zna znaczenie słowa „wulgaryzm”.
 • Potrafi znaleźć określenie tego słowa np. słownika j. polskiego.
 • Rozumie negatywne skutki używania wulgaryzmów w codziennym życiu.
 • Na podstawie literatury potrafi określić na czym polega piękno języka ojczystego.

 

 

PLAN  DZIAŁAŃ

 

LP.

PODSTAWOWE  CELE

ZADANIA

UWAGI  O  REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 

1.

 

Propagowanie kultury języka

 

-          plakaty dotyczące programu.

-          gazetki klasowe i szkolne

-          konkurs plastyczny

-          przestrzeganie zasad WSO dotyczące kultury osobistej,

-          przygotowanie, wybór materiałów do gazetek klasowych wspólnie z wychowawcą;  

-          ogłoszenie konkursu plastycznego pod hasłem „ Wulgaryzmy – nie  dziękujemy”  

Koordynator programu profilaktycznego

Wychowawcy,

Nauczyciel plastyki

2.

Dostarczenie  odpowiedniej  wiedzy

-          Pojęcie  kultury  języka.

-          Jak  chronić  język?

-          Jak  mówią  młodzi?

-          Środki  językowe  służące  łagodzeniu  wypowiedzi.

-          Odmiany  języka.

-          Poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat wulgaryzmów 

-          Pedagogizacja rodziców.

-          Ankiety wśród uczniów i rodziców.

-          Pogadanka , rozmowa  z  uczniami, dyskusja, precyzowanie  wniosków , rejestr  negatywnych  cech  języka , plakat , „burza  mózgów”, referat;

-          Prezentacja tematu podczas Rady Pedagogicznej,

-          Prezentacja multimedialna podczas spotkania z rodzicami.

Poloniści  we  współpracy z nauczycielem  biblioteki , plastykiem

 

 

 

Nauczyciel edukator

Koordynator programu profilaktycznego

 

3.

Doskonalenie  sprawności językowych

-          Jak  unikać  agresji językowej?

-          Walczymy  ze  śmieciami  językowymi.

-          Redagowanie różnorodnych  form   wypowiedzi.

-          Walentynkowy  konkurs   literacki (wiersz , opowiadanie).

-          Szkolny  konkurs  ortograficzny.  

                

-          Wskazanie  przyczyn  agresji  językowej , ćwiczenia  językowe – stosowanie  form  grzecznościowych, eufemizmów  i  wyrazów  nacechowanych  emocjonalnie , odpowiednia  intonacja , dostosowanie  stylu ;

Poloniści ,  wychowawcy ,opiekun SU

 

 

Wg  planów  pracy

4.

Uczenie  ogólnej  kultury

-          Kształtowanie  właściwych  postaw  podczas  uroczystości  szkolnych.

-          Wyjazdy  na  przedstawienia teatralne, wycieczki  turystyczne, itp.

 

-          Mini wykład , scenki  rodzajowe

Wychowawcy, organizatorzy  wycieczek

 

 

Wg  potrzeb

5.

Zaangażowanie      w  różne  formy  aktywności  szkolnej

-          Rozwijanie  kompetencji  czytelniczych.

-          Poradnik  językowy.

-          Konkurs  krasomówczy:  „Granice  naszego języka są  granicami  naszego  świata”.

-          Promowanie  twórczości  własnej  uczniów.

-          Zachęcanie  do  współpracy  z  gazetką  szkolną.

-          Edukacja  teatralna.

 

-          Konkurs  czytelniczy;

 

-          promowanie  klasy;   

 

-          szk. przedstawienia

Naucz. bibl. , poloniści  , 

 

wg  harmonogramu  konkursów

 

 

 

 

wychowawcy

ed. czyt. i med.

 

 

EWALUACJA PROGRAMU:

 

Wnioskowaniu należy poddać to, czego nie udało się zrealizować lub jakie zmiany należy wprowadzić, aby nastąpiły zmiany zachowań uczniów.

Służyć temu będzie obserwacja, ankietowanie, zebranie opinii uczniów, nauczycieli, rodziców na temat zrealizowanego programu.

 

Realizacja programu zakłada przeprowadzenie co najmniej 4 lekcji dotyczących wulgaryzmów w ramach lekcji wychowawczych, zgodnie z zamieszczoną poniżej tematyką.

Przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny pod hasłem „Wulgaryzmy – nie dziękujemy”. Najlepsza praca zostanie wydrukowana w formie naklejek i zostanie logo programu.

Przed przystąpieniem do realizacji programu zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca wulgaryzmów.

Na koniec zajęć zostanie przeprowadzona ankieta sprawdzająca poziom wiedzy dotyczący tego tematu.

 

 

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

 

KL. II

 

 1. Wulgaryzm- co znaczy to słowo?
 2. Drugoklasista mówi i pisze poprawnie.
 3. Magiczne słowa w naszym języku.
 4. Konkurs klasowy: „Wybieramy najlepszego mówcę”

 

KL. III

 1. Wulgaryzm- co znaczy to słowo?
 2. Trzecioklasista mówi i pisze poprawnie.
 3. Magiczne słowa w naszym języku.
 4. Konkurs klasowy: „Wybieramy mistrza dobrego wychowania”

KL. IV

 1. Wulgaryzm- co znaczy to słowo?
 2. Mówimy i piszemy poprawnie.
 3. Magiczne słowa w naszym języku.
 4. Konkurs klasowy: „Wybieramy mistrza kultury słowa”

 

Kl. V

 1. Wulgaryzm - co znaczy to słowo?
 2. Piątoklasista mówi i pisze poprawnie.
 3. Nasza piękna mowa ojczysta.
 4. Konkurs - „Mówimy jak …. ( bohaterowie lub bohater lektur)

 

Kl. VI

 

 1. Wulgaryzm - co znaczy to  słowo?
 2. Mówimy i piszemy jak ……..
 3. Poznajemy piękno ojczystej mowy.
 4. Konkurs „Bądź cool mów i pisz poprawnie” lub „Wybieramy klasowego profesora Miodka”.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo